Tani kredyt BOŚ na kolektory słoneczne wraz z dopłatą 45% z NFOŚ Kredyty na pompy ciepła i nie tylko, dla klientów Ecomotyl

Już od 01.07.2010 dostępne będą tanie kredyty na kolektory słoneczne z dopłatą 45% wartości inwestycji z NFOŚ

 

Aby ubiegać się o ten preferencyjny kredyt należy:

- podpisać w Ecomotyl umowę  na realizację systemu solarnego

-złożyć przygotowany przez Ecomotyl kosztorys inwestycji

-złożyć wniosek o kredyt w BOŚ

-złożyć wniosek o dopłatę 45% wartości inwestycji w BOŚ

 

Warunkiem otrzymania dopłaty jest przedstawienie faktury VAT i protokołu odbioru technicznego instalacji. Dopłaty dotyczą kolektorów słonecznych których wartość jest niższa niż 2 500,00 pln/m2. Minimalna kwota dopłaty 7 000,00 pln

 

Pula do rozdysponowania 300 mln PLN. 2/3 z tej  puli ma zostać wypłacone do końca 2012r.


JUŻ OD 1% !!! SPECJALNIE DLA KLIENTÓW ECOMOTYL

PREFERENCYJNY KREDYT W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska

Przedmiot kredytowania
zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska


Warunki kredytowania

*       max. kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków

*       gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą

*       gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie

*       gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu

*       okres kredytowania - do 5 lat

*       oprocentowanie - zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku)

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć

1. Klienci indywidualni

*       zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną

*       dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu

*       dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej)

*       opinię bankową, wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy

*       inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

2. Klienci korporacyjni z wyłączeniem j.s.t.

*       wyciąg z odpowiedniego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej

*       akt notarialny (umowa spółki, umowa spółki cywilnej)

*       zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON

*       zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

*       statystyczne sprawozdania finansowe (bilans) wg wymogów GUS, o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do ich sporządzania

*       opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy

*       dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu

*       deklaracja podatkowa, potwierdzona przez urząd skarbowy i zaświadczenie o nie zaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań wobec ZUS

3. Jednostki samorządu terytorialnego

*       statut

*       uchwały rady w sprawie powołania członków zarządu

*       dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu

*       aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych

*       zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne

*       dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu

*       sprawozdanie z wykonania budżetu za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku

*       opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy

*       inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

 

 

Copyright 2013 ozeco.pl Wszytkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron - Kombinet | Provider